Types of Yoga Asana Postures

1
Svastikasana
2
Uttanapadasana
3
Bhujangasana
4
Ardha-Padmasana
5
Ukatasana
6
Ardha-Salabhasana
7
Padhastasana
8
Tadasana
9
Dhanurasana - 1
10
Dhanurasana - 2
11
Naukasana
12
Vajrasana
13
Vakrasana
14
Supta-Vajrasana
15
Gomukhasana
16
Gomukhasana (Baddhahasta)
17
Viparitakarani
18
Ardha-Matsyendrasana
19
Viparitakarani (Saravangasana)
20
Pascimottanasana
21
Ugrasana
22
Konasana
23
Trikonasana
24
Halasana
25
Samasana
26
Uttanamandukasana
27
Bhadrasana
28
Akarana-Dhanurasana
29
Mayurasana
30
Simhasana
31
Padmasana
32
Vakasana
33
Ujjayi Pranayama
34
Padmasana (Baddha)
35
Tolangulasana
36
Anuloma-Viloma
37
Yogamudra
38
Parvatasana
39
Salabhasana
40
Makarasana
41
Makarasana - 2
42
Uddiyana Bandha
43
Matsyasana
44
Vrksasana
45
Kapalabhati
46
Cakrasana - 1
47
Cakrasana - 2
48
Jalandhara Bandha
49
Nauli
50
Agnisara
51
Sirasana
52
Savasana